TOP

Integritets­policy

Uppdaterad den 8 maj 2018

 

1.0 ALLMÄNT

 

1.1 Denna policy om behandling av personuppgifter (”Integritetspolicy”) beskriver hur Illums Sverige AB (”Illums Bolighus”, ”oss”, ”vår”, ”vi”) samlar in och behandlar personuppgifter om dig.

 

1.2 Integritetspolicyn gäller för personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in via Illums Sverige AB webbplatser www.illumsbolighus.se, www.illumsbolighus.com (”Webbplatsen”).

 

1.3 Illums Bolighus är dataansvarig för dina personuppgifter. Alla frågor till Illums Bolighus kan ske via kontaktuppgifterna under punkt 7.

 

 

2.0 VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN, I VILKET SYFTE SAMT RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN

 

2.1 När du besöker Webbplatsen samlar vi automatiskt in personuppgifter om dig och din användning av Webbplatsen, till exempel vilken typ av webbläsare du använder, vilka söktermer du använder på Webbplatsen, din IP-adress, inklusive din nätverksplats samt information om din dator.

2.1.1 Syftet är att optimera användarupplevelsen och Webbplatsens funktion, samt utföra riktad marknadsföring, inklusive annonsretargeting via Facebook, Instagram och Google. Denna behandling av personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna bevaka våra intressen att förbättra Webbplatsen och visa dig relevanta erbjudanden.

2.1.2 Rättslig grund för behandlingen är EU:s Personuppgiftsförordning artikel 6, stycke 1, punkt f.

 

2.2 När du lägger en beställning på Webbplatsen samlar vi in de personuppgifter som du själv tillhandahåller, till exempel namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsmetod, information om vilka produkter du köper och eventuellt har returnerat, önskat leveranssätt samt information om den IP-adress från vilken beställningen gjordes.

2.2.1 Syftet är att vi ska kunna leverera de produkter du har beställt och i övrigt uppfylla vårt avtal med dig, inklusive för att kunna administrera dina rättigheter att returnera och reklamera. Uppgifter om dina köp kan vi också komma att behandla för att uppfylla lagstadgade krav, inklusive för bokföring och redovisning. Vid köp lagras IP-adressen i det syftet samt för att bevaka vårt intresse av att kunna förhindra bedrägerier.

2.2.1 Rättslig grund för behandlingen är EU:s Personuppgiftsförordning artikel 6, stycke 1, punkt b, c och f.

 

2.3 När du registrerar dig som medlem i vår kundklubb blir du ombedd att uppge namn, adress, e-postadress och telefonnummer samt vilken Illums Bolighus-butik som du föredrar att handla i. Vi samlar också in personuppgifter under ditt medlemskap om din användning av förmånerna i kundklubben och de tävlingar du deltar i m.m. Vi kopplar ihop dessa personuppgifter med andra uppgifter vi har om dig, inklusive uppgifter om vad du har köpt och eventuellt returnerat.

2.3.1 Syftet är att kunna administrera ditt medlemskap och leverera dig de tjänster och erbjuda dig de fördelar som är kopplade till medlemskapet i kundklubben, samt bevaka vårt intresse av att kunna skicka nyhetsbrev och riktad marknadsföring.

2.3.2 Rättslig grund för behandlingen är EU:s Personuppgiftsförordning artikel 6, stycke 1, punkt b och f. Du kommer att bli ombedd att ge ett särskilt samtycke till elektronisk marknadsföring vid registreringstillfället.

 

 

3.0 MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER

 

3.1 Personuppgifter som ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt beställningsnummer och specifika leveransförfrågningar överlämnas till PostNord, GLS eller annan transportör som hanterar leveransen av de köpta varorna till dig. Vid köp av varor som inte finns i lager kan de nämnda personuppgifterna komma att överlämnas till tillverkaren eller säljaren av den berörda varan, som i sådant fall kommer att utföra leveransen.

 

3.2 Personuppgifter kan överlämnas till externa samarbetspartner som behandlar personuppgifterna på våra vägnar. Vi använder externa samarbetspartner för bland annat teknisk drift och förbättringar av Webbplatsen, utskick av nyhetsbrev samt riktad marknadsföring, inklusive annonsretargeting, samt för din bedömning av vårt företag och produkter. Dessa företag är databehandlare och under våra anvisningar och behandlar personuppgifter som vi är dataansvariga för. Databehandlarna får inte använda personuppgifterna för något annat syfte än att uppfylla avtalet med oss och omfattas av sekretess om detta. Vi har ingått skriftliga databehandlaravtal med alla databehandlare som behandlar personuppgifter på våra vägnar.

 

3.3 Två av dessa databehandlare är Google Analytics v/Google LLC. och Facebook Inc., som båda är etablerade i USA. De nödvändiga garantierna för överföring av personuppgifter till USA har säkerställts genom att databehandlaren certifierat sin efterlevnad av Privacy Shield-avtalet mellan USA och EU, i enlighet med EU:s personuppgiftsförordning artikel. 45.

3.3.1 kopia av Google LLC:s certifiering finns här: https://www.priva- cyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

3.3.2 kopia av Facebook Inc:s certifiering finns här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC

 

3.4 Illums Bolighus samlar dessutom in uppgifter om användarens beteende via så kallade cookies – se avsnittet om cookies på www.illumsbolighus.dk/om-os/cookies

 

 

4.0 DINA RÄTTIGHETER

 

4.1 För att skapa öppenhet kring behandlingen av dina personuppgifter ska vi som dataansvariga upplysa dig om dina rättigheter.

 

4.2 Rätt till information

4.2.1 Du har rätt att när som helst meddela oss skriftligen om att du vill veta vilka personuppgifter vi har registrerat om dig, i vilket syfte informationen har registrerats, vilka kategorier som personuppgifterna tillhör och vem som har tillgång till dem samt varifrån personuppgifterna kommer.

4.2.2 Du har rätt till att få en kopia på de personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du vill få en kopia på dina personuppgifter ska du skicka en skriftlig förfrågan till online@illumsbolighus.dk. Du kan bli ombedd att bevisa att du är den du utger dig för att vara.

 

4.3 Rätt till rättelse

4.3.1 Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv korrigerade av oss. Om du upptäcker att det finns fel i de personuppgifter som vi har registrerat om dig kan du kontakta oss skriftligen för att få uppgifterna korrigerade. Skicka en skriftlig begäran om rättelse till online@illumsbolighus.dk. Du kan bli ombedd att bevisa att du är den du utger dig för att vara.

4.3.1 Personuppgifter som vi samlat in när du registrerat dig i vår kundklubb kan du själv korrigera via inloggning på din användarprofil.

 

4.4 Rätt till radering

4.4.1 I vissa fall har du rätt att få alla eller vissa av dina personuppgifter raderade av oss, till exempel om du återkallar ditt samtycke och vi inte har någon rättslig grund för att fortsätta behandlingen. I den omfattning som en fortsatt behandling av dina personuppgifter är nödvändig, till exempel för att göra det möjligt för oss att uppfylla våra juridiska skyldigheter för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, är vi inte skyldiga att radera dina personuppgifter.

 

4.5 Rätt till begränsning av behandling

4.5.1 Du har i vissa fall rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad till att endast utgöra lagring, till exempel om du anser att de personuppgifter vi behandlar om dig inte är korrekta.

 

4.6 Rätt till dataportabilitet

4.6.1 Du har i vissa fall rätt att erhålla personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss överlämnade i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format, samt rätt att överföra dessa personuppgifter till en annan dataansvarig.

 

4.7 Rätt att invända mot behandling

4.7.1 Du har rätt att när som helst göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål, inklusive den profilering som görs för att kunna målinrikta vår direktmarknadsföring.

4.7.2 Du har också rätt att när som helst av skäl som rör din personliga situation invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som vi utför på grundval av våra legitima intressen enligt punkt 2.1 och 2.3.

 

4.8 Rätt att återkalla samtycke

4.8.1 Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till en viss behandling av personuppgifter, inklusive till den profilering som utförs av dig som medlem i kundklubben. Om du vill återkalla ditt samtycke ombeds du kontakta oss enligt punkt 7.

 

4.9 Rätt att inkomma med klagomål

4.9.1 Du har rätt att när som helst lämna in klagomål till Datatilsynet, Borgergade 28, 5, DK-1300 Köpenhamn K om vår behandling av dina personuppgifter. Klagomål kan bland annat lämnas via e-post dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

 

 

5.0 RADERING AV PERSONUPPGIFTER

 

5.1 Personuppgifter som samlats in om din användning av Webbplatsen enligt punkt 2.1 raderas senast då du inte har använt Webbplatsen på 1 år.

 

5.2 Personuppgifter som samlats in i samband med köp som du har genomfört på Webbplatsen enligt punkt 2.2 kommer som utgångspunkt att raderas 3 år efter utgången av det kalenderår då du utförde ditt köp. Personuppgifter kan dock lagras under längre tid om vi har ett legitimt behov av längre lagring, till exempel för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller om lagring är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla lagkrav. Redovisningsuppgifter lagras i 5 år till utgången av ett räkenskapsår för att uppfylla kraven i bokföringslagen.

 

5.3 Personuppgifter som vi har samlat in i samband med din registrering till och under ditt medlemskap i vår kundklubb enligt punkt 2.3 kommer att raderas om du avregistrerar dig.

 

 

6.0 SÄKERHET

 

6.1 Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att skydda personuppgifter från förstöring genom olyckshändelse eller otillåtna handlingar, förlust, ändring eller otillåten spridning samt tillgång eller all annan otillåten behandling.

 

6.2 Endast medarbetare som har ett verkligt behov av att få tillgång till dina personuppgifter för att utföra sitt arbete har tillgång till dem.

 

 

7.0 KONTAKTINFORMATION

 

7.1 Illums Bolighus A/S är dataansvariga för de personuppgifter som samlas in via Webbplatsen.

 

7.2 Om du har frågor eller synpunkter på denna Integritetspolicy eller om du vill utnyttja en eller flera av dina rättigheter som beskrivs i punkt 4 kan du kontakta:

 

Illums Bolighus A/S

Amagertorv 10

DK-1160 Köpenhamn K

Danmark

Tel.nr: +45 33 14 19 41

E-post: online@illumsbolighus.dk

 

 

8.0 ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

 

8.1 Om vi ändrar i Integritetspolicyn kommer du att informeras om detta vid ditt nästa besök på Webbplatsen.

 

8.2 Om du har registrerat dig på vår kundklubb kommer du att informeras om ändringarna i policyn genom utskick av information till din registrerade e-postadress.

 

 

9.0 VERSIONER

9.1 Detta är version 1.1 av Illums Bolighus integritetspolicy daterad den 8 maj 2018.